dom i ogród powrót do natury

Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej

 

 

1. Postanowienia ogólne:

 

Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę w zakresie sprzedaży towarów oferowanych Nabywcom.

Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej Sprzedawcy w domenie: www.biofed.pl. w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

 

2. Definicje:

 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Michał Fedosz, prowadzący działalność pod firmą: Michał Fedosz Mikroorganizmy EM z siedzibą w Poznaniu, (61-329) przy ul. Głuszyna 151 b, NIP: 7821011801, REGON: 630326685,adres poczty elektronicznej: biuro@biofed.pl, który za pośrednictwem Sklepu internetowego sprzedaje udostępnione towary.

 2. Sklep internetowy – serwis internetowy zarządzany przez Sprzedawcę, pozwalający Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.biofed.pl. 

 3. Nabywca – użytkownik internetu, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł Umowę sprzedaży.

 4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach wynikających z Regulaminu, pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż Nabywcy towaru.

 5. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży internetowej.

 

 

3. Zasady dokonywania zakupów:

 

 1. Nabywca może korzystać ze Sklepu internetowego za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z internetem (komputer, telefon) z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

 2. Nabywca dokonujący zakupu towaru zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu.

 3. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia oraz wybrania sposobu zapłaty i dostawy towaru.

 4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną przez Nabywcę Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu).

 5. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę.

 6. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Nabywcy informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e–mail) podany przy składaniu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia (potwierdzenie zawarcia umowy).

 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach zamówienia oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu.

.

 

4. Płatności za zamówione towary:

 

 1. Płatności za nabyte w Sklepie internetowym towary można dokonać:

a) przelewem bankowym - płatność należy zrealizować w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia. Niedokonanie płatności w tym terminie może doprowadzić do anulowania zamówienia. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

Dane do przelewu:

Michał Fedosz Mikroorganizmy EM

ul. Głuszyna 151, 61-329 Poznań

BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej : 58 1140 2004 0000 3402 6806 6674 

b) gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy (ul. Głuszyna 151 B, 61-329 Poznań), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.

 1. Ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów

i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.

 1. Koszty dostawy zamówionego towaru do Nabywcy podane są oddzielnie.

 2. Nabywca dokonuje zakupu towaru według cen oraz w wysokości kosztów dostawy

obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy towaru

uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Nabywcę.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania towarów z oferty oraz zmiany cen i wysokości kosztów dostawy towaru, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 2. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia, Sprzedawca może anulować zamówienie.

 3. Dokonując zakupów w sklepie internetowym nie ma możliwości bezpośredniego korzystania z rabatów wynikających z programu lojalnościowego EM-WICI.

 

 

5. Realizacja dostawy towaru

 

 1. Sklep internetowy oferuję wysyłkę towaru wyłącznie na terenie Polski.

 2. Wszystkie zamówienia są realizowane w terminie od 1- 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 3. Koszty dostawy towaru są zależne od formy płatności, sposobu odbioru zamówienia i jego wagi.

 

Cena za przesyłki:

Do 30 kg cena 19 zł brutto

 

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę w formularzu zamówienia.

 2. W przypadku, gdy ze względu na brak zamówionego towaru skompletowanie całego zamówienia jest niemożliwe w ustalonym terminie, Nabywca niezwłocznie zostanie poinformowany o niekompletności zamówienia. Ponadto zostanie poinformowany o możliwości jego zrealizowania w terminie późniejszym lub w terminie normalnym, ale z niekompletną jego realizacją oraz o możliwości jego całkowitego anulowania.

 3. W razie podjęcia decyzji przez Nabywcę o częściowej realizacji zamówienia pozostała część kwoty (w przypadku przedpłaty) zostanie zwrócona Nabywcy na konto przez niego wskazane.

 4. W razie podjęcia decyzji przez Nabywcę o rezygnacji z zamówienia cała kwota zostanie zwrócona Nabywcy na konto, z którego dotarły pieniądze lub inne konto przez niego wskazane.

 5. Nabywca powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.).

 6. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy (np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy). Jeśli towar znajdzie się na nowo w posiadaniu Sprzedawcy, Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania towaru Nabywcy. Przekazanie towaru Nabywcy odbywa się na koszt Nabywcy.

 

 

6. Odstąpienie od umowy sprzedaży towaru

 

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia, w którym Nabywca wszedł w posiadanie towaru.

 2. W celu odstąpienia od Umowy Nabywca informuje Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) na adres: Michał Fedosz Mikroorganizmy EM, ul. Głuszyna 151, 61-329 Poznań lub adres mailowy: e-mail: biuro@biofed.

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Nabywca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Nabywca odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 5. Jeżeli Nabywca otrzymał rzecz w związku z Umową zwrot rzeczy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym Nabywca poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy na adres Sprzedawcy.

 6. Termin jest zachowany, jeżeli Nabywca odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca.

 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Nabywcy wszystkie otrzymane od Nabywcy płatności nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Nabywcę w pierwotnej transakcji, chyba że Nabywca wyraźnie się zgodził na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Nabywca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru od Nabywcy.

 

 

7. Reklamacje i zwroty

 

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zakupionego towaru.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Nabywcy, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

 3. Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres mailowy: biuro@biofed.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Michał Fedosz Mikroorganizmy EM z siedzibą w Poznaniu, (61-329) przy ul. Głuszyna 151 b.

 4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 
  a. imię, nazwisko, adres, adres e- mail Nabywcy, 
  b. datę zawarcia Umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, 
  c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy, 
  d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, 
  e. paragon, fakturę lub inny dowód potwierdzający zakup .

 5. Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli, mimo prośby o uzupełnienie, wskazane przez Nabywcę dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą.

 6. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.

 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

 8. W przypadku uznania reklamacji sklep pokrywa koszty przesyłki zwrotnej reklamowanego towaru.

 

 

8. Polityka prywatności

 

 1. Dane osobowe Nabywców będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia, jak również w celach marketingowych Sklepu internetowego. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne.

 2. Dane osobowe Nabywcy mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy, w szczególności: firmom kurierskim i operatorom pocztowym w celu nadania przesyłki.

 3. Sprzedawca zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

 4. Poufne informacje dotyczące Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

 

9. Postanowienia końcowe:

 

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sprzedawcy. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

 2. W przypadku zawierania umowy po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.

 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.

 4.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.04. 2015 r

 5. Informacja zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

   

  Szanowny Kliencie,

  Od 25 maja obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Wymagają od nas jako

  podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, dostosowania się do

  nowych przepisów m. in. dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną.

  Zgodnie z art. 13 RODO przekazujemy informacje dotyczące Pani/Pana danych osobowych, które jako

  odpowiedzialni za przetwarzanie danych uzyskaliśmy od Pani/Pana w ramach dotychczasowych

  kontaktów handlowych:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mikroorganizmy EM z siedzibą w Poznaniu przy ul.Głuszyna 151 b (tel.: +48 601 722 342, mail:biuro@biofed.pl)

  2. Przetwarzane Pani/Pana dane osobowe mają następujące kategorie:

  a) w przypadku firm: imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail, stanowisko, telefon, nazwa firmy,

  NIP, REGON, nr faktury, nr zamówienia, nr dostawy, reprezentacja firmy, nr rachunku

  bankowego, kwoty należności – podanie tych danych jest wymagane do zawarcia umowy

  b) w przypadku Pracowników Klienta: imię, nazwisko, adres e-mail, stanowisko, telefon –

  podanie tych danych nie jest wymagane przez prawo lub umowę i nie ma obowiązku ich

  podania lecz jednocześnie brak podania danych osobowych niesie za sobą konsekwencje w

  postaci: braku możliwości kontaktu z Pracownikiem Klienta, braku możliwości otrzymywania

  ofert, braku możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną

  3. Pani/Pana dane osobowe są i będą przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu

  administratora danych w celu:

  a) przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego dla ewentualnego

  zawarcia umowy handlowej (do momentu wyrażenia sprzeciwu)

  b) realizacji zamówień, wykonywania umów, wysyłania faktur elektronicznych, prowadzenia

  procesów reklamacyjnych, windykacji należności, prowadzenia rachunkowości i rozliczeń

  podatkowych (do czasu wykonywania umowy i/lub przedawnienia roszczeń cywilnych i

  podatkowych)

  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli będzie to wymagane

  przepisami prawa, a także podmiotom, z którymi współpracujemy w zakresie: zasobów

  informatycznych, realizacji dostaw zamówień, ubezpieczeń limitów kredytowych, windykacji

  5. Informujemy Panią/Pana o przysługujących na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie

  danych osobowych prawach w odniesieniu do przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych:

  a) prawo do uzyskania informacji ze strony administratora danych czy przetwarza on Pani/Pana

  dane osobowe oraz prawo dostępu do tych danych zgodnie z art.15 RODO

  b) prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO

  c) prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO

  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO

  e) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora zgodnie z art. 20 RODO

  f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21

  RODO

  g) prawo do zgłoszenia skargi do organu ochrony danych, szczegółowe informacje dostępne są

  na stronie https://www.giodo.gov.pl/

  6. Nie przetwarzamy Pani/Pana danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

  profilowania.

  7. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do „państw trzecich” w rozumieniu

  przepisów o ochronie danych osobowych, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub uzyskania dodatkowych informacje

  można się z nami skontaktować, pisząc na adres biuro@biofed.pl

  Aktualne dane kontaktowe zawsze znajdzie Pani/Pan na stronie www.biofed.pl